Dokumenty

Nowe stawki 2022

zmiany dot. indywidualnych praktyk lekarskich:         59 zł.
wniosek o wpis indywidualnych praktyk lekarskich:   118 zł.
Nowe wnioski dotyczące działalności leczniczej

Komisja Praktyk Lekarskich OIL w Zielonej Górze zamieszcza nowe wzory wniosków o wpis, zmianę wpisu i wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

1. A-1 Wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą obejmujący dane lekarza/lekarza dentysty zamierzającego wykonywać działalność leczniczą w formie praktyki lekarskiej na obszarze właściwej izby lekarskiej (dla lekarza i lekarza dentysty, który po raz pierwszy występuje o wpis praktyki do rejestru).

2. B-1.1 Wniosek o zmianę wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą obejmującą wpis danych dotyczących lekarza/lekarza dentysty zamierzającego wykonywać działalność leczniczą w formie praktyki lekarskiej na obszarze kolejnej izby lekarskiej (dla lekarza wpisanego do rejestru, który zamierza dokonać wpisu praktyki na obszarze działania kolejnej izby lekarskiej).

3. B-1.2 Wniosek o zmianę wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą obejmującą zmianę danych dotyczących działalności leczniczej lekarza/lekarza dentysty wykonywanej w formie praktyki lekarskiej wpisanej do rejestru właściwej izby lekarskiej (dla lekarza, zamierzającego dokonać zmiany danych wpisanych do rejestru prowadzonego przez właściwą izbą lekarską).

4. B-1.3 Wniosek o zmianę wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą obejmującą wpis danych dotyczących działalności leczniczej lekarza/lekarza dentysty  zamierzającego  wykonywać   kolejny  rodzaj  praktyki   lekarskiej   na   obszarze właściwej izby lekarskie j (dot. lekarza, który zamierza wpisać kolejną praktykę na obszarze tej samej izby lekarskiej).

5. C-1 Wniosek o wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
obejmującą wykreślenie danych (dot. lekarza, który zamierza wykreślić jedną z praktyk
wykonywanych na obszarze tej samej lub innej izby lekarskiej z rejestru tej izby oraz dot.
lekarza, który zamierza wykreślić z rejestru działalność leczniczą wykonywaną w formie
praktyki lekarskiej)

Załączniki do wniosku A-1, B-1.1, B-1.3 i B-1.2

A-2 (I i II) Wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą lekarzy/lekarzy  dentystów  wykonujących  działalność  leczniczą w formie   spółki,  jako grupowa praktyka lekarska (dot. wpisu grupowej praktyki lekarskiej po raz pierwszy do rejestru)

B-2.1 (I i II) Wniosek o zmianę wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą obejmującą wpis danych dotyczących działalności leczniczej wykonywanej przez lekarzy/lekarzy dentystów w formie spółki, jako grupowa praktyka lekarska na obszarze kolejnej izby lekarskiej (dot. wpisu grupowej praktyki lekarskiej na obszarze kolejnej izby lekarskiej)

B-2.2 (I i II1 lub II2) Wniosek o zmianę wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą obejmującą zmianę danych dotyczących działalności leczniczej lekarzy/lekarzy dentystów wykonywanej w formie spółki, jako grupowa praktyka lekarska na obszarze tej samej izby lekarskiej (dot. zmiany danych dotyczących spółki lub lekarzy wykonujących grupową praktykę lekarską na obszarze tej samej izby lekarskiej)

6. C-2 Wniosek o wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą danych dotyczących działalności leczniczej (dot. wykreślenia grupowej praktyki lekarskiej wykonywanej na obszarze kilku izb lekarskich i z rejestru jednej z tych izb oraz wniosek dotyczący wykreślenia z rejestru działalności leczniczej grupowej praktyki).

 

21 lipiec 2016, Prywatne praktyki lekarskie
Wnioski elektroniczne

Komisja Praktyk Okręgowej Rady Lekarskiej w Zielonej Górze informuje, że zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 20lir. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319 z późn. zm.) od 1 kwietnia 2013r. wnioski o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru i wykreślenie z rejestru mogą być składane WYŁĄCZNIE W POSTACI ELEKTRONICZNEJ.

Informacje o tym jak korzystać z Aplikacji dla Praktyk Zawodowych oraz Podmiotów Leczniczych dostępne są pod linkiem: o nazwie „Instrukcje dla Użytkowników”:

https://rpwdl.csioz.gov.pl/docs/RPWDL_InstrukcjaUzytkownika.pdf

http://dilnet.wroc.pl/rejestr-praktyk/item/157-praktyki-druki-do-pobrania