Odznaczenie Laur Asklepiosa

Posiedzenie Kapituły odznaczenia „Laur Asklepiosa”

Kanclerz Kapituły Odznaczenia „Laur Asklepiosa” informuje, że w dniu 20 lutego 2020 r. o godz. 20,30 odbędzie się posiedzenie Kapituły, która rozpatrzy wnioski o nadanie odznaczenia w 2020 roku.

Wnioski z propozycjami osób do odznaczenia powinny wpłynąć najpóźniej do 19.02.2020r. Można przekazać je osobiście do sekretariatu Biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze lub pocztą, bądź pocztą e-mail’ową na adres: zielona.gora@hipokrates.org

Wniosek można pobrać ze strony: oil-zgora.org w zakładce ‘tematy’ jako załącznik.

Mariusz Witczak

Kanclerz Kapituły Odznaczenia „Laur Asklepiosa”

Do pobrania:
———————————————————————————————-

Załącznik do Uchwały Nr 39/VII/2015

Okręgowej Rady Lekarskiej w Zielonej Górze

z dnia 26 lutego 2015 r.

Regulamin nadawania odznaczenia „Laur Asklepiosa”

§ 1.

1. Odznaczenie „Laur Asklepiosa” zwane dalej „Odznaczeniem” przyznawane  jest lekarzom oraz innym osobom szczególnie zasłużonym dla samorządu lekarskiego.

2. Odznaczenie przyznaje Kapituła Odznaczenia.

§ 2.

1. Kapitułę Odznaczenia stanowią:

  1/ Obecny i byli Prezesi Okręgowej Rady Lekarskiej w Zielonej Górze.,

  2/ Prezydium  Okręgowej Rady Lekarskiej w Zielonej Górze,

  3/ Obecny i byli Okręgowi Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej w Zielonej Górze,

  4/ Obecny i byli Prezesi Okręgowego Sądu Lekarskiego w Zielonej Górze.

2. Prezes Okręgowej  Rady Lekarskiej w Zielonej Górze i Wiceprezesi Okręgowej Rady Lekarskiej w Zielonej Górze tworzą Konwent Kapituły Odznaczenia.

§ 3.

Kapituła dokonuje wyboru ze swojego składu i odwołuje w drodze tajnego głosowania Kanclerza oraz Sekretarza.

§ 4.

1. Wszczęcie postępowania o nadanie Odznaczenia następuje na podstawie złożonego wniosku.

2. Wnioski o nadanie Odznaczenia mogą składać członkowie i organy Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze.

3. Wzór wniosku o nadanie Odznaczenia stanowi załacznik nr 1 do Regulaminu.

4. Osoby, które otrzymały Odznaczenie, zwane dalej „Odznaczonymi”, mogą popierać kandydaturę, zgłoszoną we wniosku, o którym mowa w ust. 1, wystawiając list promocyjny. Wzór listu promocyjnego stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu.

5. Do zadań Konwentu Kapituły należy:

  1/ przyjmowanie wniosków i ocena ich kompletności;

  2/ dokonywanie analizy działalności kandydata;

  3/ opiniowanie wniosku;

  4/ przedstawianie Kapitule wniosków wraz z opinią Konwentu.

6. Wnioski o nadanie Odznaczenia rozpatrywane są przez Kapitułę raz w roku kalendarzowym
i mogą być składane najpóźniej 2 tygodnie przed terminem posiedzenia Kapituły ogłoszonym przez Kanclerza  na stronie internetowej Okręgowej Rady Lekarskiej w Zielonej Górze.

7. Wnioski dotyczące osób, które nie uzyskały odznaczenia w danym roku mogą być składane ponownie w następnych latach.

§ 5.

1. Kapituła Odznaczenia zbiera sie, co najmniej jeden raz w roku na wniosek Kanclerza w celu rozpatrzenia złożonych wniosków i podjęcia uchwały o nadaniu Odznaczenia. Dla ważności jej uchwał niezbędna jest obecność, co najmniej 1/2 osób z jej składu wymienionego w § 2 pkt 1.

2. Uchwała o nadaniu Odznaczenia jest podejmowana przez Kapitułę w drodze tajnego głosowania.

3. Odznaczenie przyznawane jest nie więcej niż 25 osobom w pierwszym roku ustanowienia odznaczenia oraz nie więcej niż 5 osobom w kolejnych latach. Odznaczenie otrzymują osoby, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów, jednocześnie każda z nich musi uzyskać nie mniej niż 75% ważnie oddanych głosów.

4. Jeżeli liczbę głosów wystarczającą do zajęcia ostatniego miejsca uzyska więcej niż 1 osoba
i w rezultacie ogólna liczba odznaczonych przekroczyłaby 25 osób w pierwszym roku ustanowienia odznaczenia i 5 osób w kolejnych latach przeprowadza się dodatkowe głosowanie na listę osób, które uzyskały ww. liczbę głosów. W tym głosowaniu każdy członek Kapituły może oddać głos tylko na tylu kandydatów, ilu może otrzymać odznaczenie, a odznaczenie otrzymują kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów.

5. Kanclerz Kapituły lub osoba przez niego wyznaczona wręcza Odznaczenie w trakcie posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej lub na Okręgowym Zjeździe Lekarzy.

§ 6.

Wzór opinii Konwentu Kapituły o kandydacie stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.