Składki

Uwaga!!! Od 1 stycznia 2023 r. składka członkowska wynosi 120 zł miesięcznie

Szanowni Państwo,

Decyzją Naczelnej Rady Lekarskiej – Uchwała Nr 38/22/IX z dnia 21 października 2022 roku

od 1 stycznia 2023 r. wzrasta wysokość składki członkowskiej:

120 zł  – składka podstawowa dla wszystkich posiadających PWZ

60 zł    – dla lekarzy stażystów

0 zł      – dla osób powyżej 70 roku życia

0 zł      – dla osób, które złożyły oświadczenie o nieosiąganiu przychodów

UCHWAŁA Nr 38/22/IX
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 21 października 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej

Pobierz dokument

UCHWAŁA Nr 60/22/IX
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 16 grudnia 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej

Pobierz dokument

———————————————————————————————

Opłacanie składek jest obowiązkiem ustawowym. 

Obowiązek opłacania składek członkowskich wynika z przynależności do okręgowej izby lekarskiej. 

Obowiązek regularnego opłacania składki członkowskiej spoczywa na lekarzu i lekarzu dentyście posiadającym prawo wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i wpisanym na listę członków okręgowej izby lekarskiej. 

Comiesięczna składka członkowska jest podstawowym świadczeniem członka samorządu lekarskiego na rzecz danej izby lekarskiej. 

Zgodnie w Uchwałą Nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 05 września 2014 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej wysokość podstawowej składki obowiązkowo uiszczanej na rzecz samorządu lekarskiego od 1 stycznia 2015 r. wynosi 60 zł miesięcznie.

Zgodnie z art. 25 pkt 7 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich właściwa okręgowa rada lekarska zbiera składki członkowskie i prowadzi ich ewidencję. Jej celem jest ustalanie terminowości uiszczania składek członkowskich i wysokości ewentualnej zaległości w tym zakresie. Jeżeli z prowadzonej ewidencji wynika, że dany lekarz nie uiścił składki członkowskiej, to okręgowa rada lekarska jest uprawniona do podjęcia działań zmierzających do wyegzekwowania zaległości. 

Ustawodawca umożliwił izbom w odniesieniu do zaległych składek członkowskich stosowanie uproszczonej procedury ich dochodzenia poprzez egzekucję administracyjną.

I tak, zgodnie z art. 116 u.i.l., nieopłacone w terminie składki członkowskie podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Niewywiązanie się z obowiązku opłacania składek jest również naruszeniem art. 59 Kodeksu Etyki Lekarskiej. Stanowi to podstawę do wszczęcia postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy.Santander Bank Polska Nr 95 1090 1535 0000 0000 5301 9198

Pełna treść uchwały dostępna jest na stronach NIL pod adresem www.nil.org.plDokumenty do pobrania:

1. Podanie – prośba o rozłożenie na raty spłaty zaległej składki

2. Wniosek zwolnienie na czas określony ze składek

3. Wniosek zwolnienie na czas nieokreślony ze składek

4. Oświadczenie o nie osiąganiu przychodów

5. Zawiadomienie o osiąganiu przychodów