Składki

Opłacanie składek jest obowiązkiem ustawowym. 

Obowiązek opłacania składek członkowskich wynika z przynależności do okręgowej izby lekarskiej. 

Obowiązek regularnego opłacania składki członkowskiej spoczywa na lekarzu i lekarzu dentyście posiadającym prawo wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i wpisanym na listę członków okręgowej izby lekarskiej. 

Comiesięczna składka członkowska jest podstawowym świadczeniem członka samorządu lekarskiego na rzecz danej izby lekarskiej. 

Zgodnie w Uchwałą Nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 05 września 2014 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej wysokość podstawowej składki obowiązkowo uiszczanej na rzecz samorządu lekarskiego od 1 stycznia 2015 r. wynosi 60 zł miesięcznie.

Zgodnie z art. 25 pkt 7 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich właściwa okręgowa rada lekarska zbiera składki członkowskie i prowadzi ich ewidencję. Jej celem jest ustalanie terminowości uiszczania składek członkowskich i wysokości ewentualnej zaległości w tym zakresie. Jeżeli z prowadzonej ewidencji wynika, że dany lekarz nie uiścił składki członkowskiej, to okręgowa rada lekarska jest uprawniona do podjęcia działań zmierzających do wyegzekwowania zaległości. 

Ustawodawca umożliwił izbom w odniesieniu do zaległych składek członkowskich stosowanie uproszczonej procedury ich dochodzenia poprzez egzekucję administracyjną.

I tak, zgodnie z art. 116 u.i.l., nieopłacone w terminie składki członkowskie podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Niewywiązanie się z obowiązku opłacania składek jest również naruszeniem art. 59 Kodeksu Etyki Lekarskiej. Stanowi to podstawę do wszczęcia postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy.BZ WBK S.A. O/Zielona Góra Nr 95 1090 1535 0000 0000 5301 9198

Pełna treść uchwały dostępna jest na stronach NIL pod adresem www.nil.org.plDokumenty do pobrania:

1. Podanie – prośba o rozłożenie na raty spłaty zaległej składki

2. Wniosek – zwolnienie z opłacenia składek na czas okreslony

3. Wniosek – zwolnienie z opłacania składek na czas nieokreślony

4. Oświadczenie o nie osiąganiu przychodów

5. Zawiadomienie o osiąganiu przychodów