Kalendarium prywatnej praktyki lekarskiej

Obowiązki przedsiębiorcy w 2013 r.

 

Lekarze prowadzący indywidualne praktyki lekarskie (dalej \"IPL\") wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010, Nr 220, poz.1447, z późn. zm.), dalej \"u.s.d.g\". zostali przedsiębiorcami. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U Nr 112, poz. 654 z późn.zm.), dalej \"u.d.l.\", u.d.l. działalność lecznicza jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Każdy, kto wykonuje w swoim imieniu taką działalność, w tym także lekarz prowadzący IPL, jest przedsiębiorcą w rozumieniu u.s.d.g. (art. 4 u.s.d.g.).Prawo nakłada na przedsiębiorców szereg obowiązków. Brak realizacji tych obowiązków lub ich wykonanie po terminie wiąże się z określoną sankcją, niekiedy dotkliwą.
Dla ułatwienia poniżej podajemy terminy realizacji tych powinności w roku 2013.

Daty które warto zaznaczyć w kalendarzu:

Do 31.01.2013 r. należy przekazać marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz ewentualnie uiścić opłatę za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2012 r. Termin przekazania wykazu i uiszczenia opłaty za I półrocze 2013 r. to 31.07.2013 r.

Do 28.02.2013 r. należy złożyć raport o emisjach gazów za rok 2012. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy dnia 17.07.2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. Nr 130, poz. 1070, z późn.zm.) podmiot korzystający ze środowiska sporządza i wprowadza do Krajowej bazy raport zawierający informacje o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza.
Powyższe obowiązki dotyczą podmiotów korzystających ze środowiska, tj. tych lekarzy, którzy przykładowo korzystają w ramach prowadzonej działalności z samochodów lub posiadają w pomieszczeniach praktyki kotłownie.

Do 15.03.2013 r., zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243, z późn.zm.) należy złożyć do marszałka województwa, na formularzu, zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów za rok 2012.


Do 31.12.2012 r. należy dostosować swoją działalność do przepisów ustawy o działalności leczniczej (art. 208 ust. 2). Dla lekarzy prowadzących IPL oznacza to m.in. wprowadzenie regulaminu organizacyjnego i zgłoszenie odpowiednich zamian do rejestru praktyk.

Z uwagi na ograniczenia redakcyjne nie jest to lista zamknięta. Niemniej jednak ważna z uwagi na wspomniane wcześniej dotkliwe sankcje. Jeszcze do 20.07.2011 r. za niezłożenie lub nieterminowe złożenie zbiorczego zestawienia danych dot. odpadów groziła kara pieniężna w wys. 10.000 zł. Aktualnie jest to kwota 500 zł.

 

Oprac. Ewa Mospan

 

Informacja

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej publikujemy tutaj informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw.

Okręgowa Izba Lekarska ma obowiązek udostępnia tych informacji od 1 stycznia 2004 roku, obecnie jest to wersja robocza w opracowaniu.

rejestr lekarzy:

Rejestr lekarzy

Nasz biuletyn:

Doktor

Polub nas:

Facebook