Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

ul. Batorego 71
65-735 Zielona Góra
tel. 68 320 79 00, 323 66 87 fax 68 320 78 15
e-mail: biuro-oroz@oil-zgora.org

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

lek. Piotr Dorocki

Biuro czynne

codziennie w godz. 08.00 – 15.00

 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Zielonej Górze

prowadzi postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy będących członkami Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze (z zastrzeżeniem art. 65 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich). Do Rzecznika można zwrócić się w przypadkach podejrzenia popełnienia przez lekarza przewinienia zawodowego, w tym: braku należytej staranności w postępowaniu diagnostycznym, leczniczym i zapobiegawczym, popełnionych błędów i zaniedbań w leczeniu oraz stwierdzenia, że lekarz postępuje sprzecznie z zasadami etyki zawodowej lub narusza przepisy o wykonywaniu zawodu lekarza.

Zadaniem OROZ jest ustalenie, czy został popełniony czyn mogący stanowić przewinienie zawodowe, wyjaśnienie okoliczności sprawy, a w przypadku stwierdzenia znamion przewinienia zawodowego ustalenie obwinionego oraz zebranie, zabezpieczenie
i w niezbędnym zakresie utrwalenie dowodów dla sądu lekarskiego. Rzecznik sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądami lekarskimi.

Zastępcy OROZ działają w imieniu i na rzecz Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

 

Jak przygotować zawiadomienie/ wniosek/ skargę

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przewinienia zawodowego należy przygotować w formie pisemnej. Zawiadomienie powinno zawierać (w miarę możliwości):

Rzecznik nie może wszcząć postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, jeśli od chwili popełnienia czynu upłynęły 3 lata.

Karalność przewinienia zawodowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło 5 lat.

rejestr lekarzy:

Rejestr lekarzy

Nasz biuletyn:

Doktor

Polub nas:

Facebook