Sprawozdania do NFZ - pierwszy wolny termin udzielenia świadczenia

Dodano: 27 czerwiec 2019 , Ogłoszenia

Sprawozdania do NFZ - pierwszy wolny termin udzielenia świadczenia

1 lipca br. wchodzą w życie przepisy powodujące zmiany w sposobie tworzenia  niektórych raportów dla Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ustawa z dnia 6 grudnia o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekując na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej [Dz.U.2018. 2429] dokonała zmian w art. 23 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

1.     Zgodnie z przepisem art.23 ust.4 świadczeniodawcy mają przekazywać dane o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia w każdy dzień roboczy placówki do godziny dziesiątej, według stanu na koniec dnia poprzedniego.

2.     Ta sama ustawa, z tą samą datą wejścia w życie, w znaczący sposób zmieniła sposób prowadzenia i sprawozdawania list oczekujących.  Listy oczekujących przestały być już częścią dokumentacji medycznej, gdyż weszły w skład większego dokumentu, jakim jest harmonogram świadczeń. Pomimo  wejścia w życie tego przepisu z dniem 1.07 br, art.11 omawianej ustawy zwolnił świadczeniodawców z prowadzenia harmonogramów do 31 grudnia br. oraz upoważnił ich do składania do końca 2019 r. raportów statystycznych zawierających zestaw danych określonych w dotychczasowym brzmieniu art.23 ustawy o świadczeniach. Harmonogramom zostanie więc w terminie późniejszym  poświęcony odrębny komunikat.

W związku jednak z mającym wejść w życie 1 lipca br. obowiązkiem sprawozdawania pierwszego wolnego terminu na każdy dzień roboczy Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej informuje iż:

·         Art.23 ustawy o świadczeniach zawiera dodatkowo przepis ust.4a zezwalający dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Funduszu wyrażenie zgody na kontynuowanie cotygodniowego sprawozdawania pierwszego wolnego terminu w przypadku braku możliwości technicznych sprawozdawania tego w każdy dzień roboczy.

·         Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zwrócił się pismem w dniu dzisiejszym do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o wprowadzenie jednolitych zasad korzystania przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich z tego uprawnienia.

·         Niezależnie od powyższego wystąpienia Naczelnej Rady Lekarskiej świadczeniodawcy zainteresowani pozostaniemy przy cotygodniowym sprawozdawaniu powinni złożyć w swoim oddziale wojewódzkim Funduszu stosowny wniosek. Wzór takiego wniosku zamieszczony zostanie na stronach poszczególnych komisji stomatologicznych okręgowych rad lekarskich.

Oczywistym jest, że Samorząd lekarski uważa wprowadzone wspomnianą ustawą z 6 grudnia 2018 r. obowiązki za zupełnie nieuzasadnione. NRL próbowała przekonać posłów Komisji Zdrowia do złagodzenia tych obostrzeń. Służył temu specjalny list do posłów Komisji Zdrowia oraz wystąpienie wiceprezesa NRL na posiedzeniu Komisji Zdrowia w dniu 5 grudnia ub. r.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/biuletyn.xsp?skrnr=ZDR-155

Niestety, ideę poszerzenia tych obowiązków poparły wszystkie kluby poselskie (inicjatywa tych zmian wypłynęła od organizacji reprezentujących pacjentów). Naczelnej Radzie udało się przekonać do postulatu złagodzenia uchwalonej przez Sejm ustawy Komisję Zdrowia Senatu RP, ale Senat RP na posiedzeniu plenarnym odrzucił propozycję zmian w uchwalonej przez Sejm ustawie. 

Prezydium Komisji Stomatologicznej NRL

do pobrania :  Wniosek do NFZ

rejestr lekarzy:

Rejestr lekarzy

Nasz biuletyn:

Doktor

Polub nas:

Facebook